Digitalum Logo

Privacy verklaring

Manage Cookie Consent 🍪

Digitalum vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil Digitalum je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Digitalum zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.
Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 8 augustus ’19

Inhoud

 • Definities
 • Voor wie geldt deze privacy policy?
 • Contactgegevens
 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Digitalum?
 • Met wie delen we je persoonsgegevens
 • Beveiliging van je persoonsgegevens
 • Bewaring van je persoonsgegevens
 • Cookies
 • Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

1 Definities

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.
Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Digitalum en waarvan Digitalum persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3 Contactgegevens

Naam: Digitalum NV
Ondernemingsnummer: 0727.780.508
AdresKlaverbladstraat 7a bus 5, 3560 Lummen
Telefoonnummer+32 13 32 36 49

4 Verwerkingsverantwoordelijke

Enkel wanneer Digitalum optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.
Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

5 Welke persoonsgegevens verwerkt Digitalum?

5.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Digitalum verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Bij de aanvraag van een offerte
  Als je meer info wenst over de diensten of producten van Digitalum kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …).
  Digitalum verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.
 • Bij het solliciteren
  Digitalum zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers.
  Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt Digitalum volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.
 • Bij het deelnemen aan een event
  Digitalum organiseert events. Bij de organisatie van zo’n event, verwerken we persoonlijke identificatiegegevens, professionele gegevens bij de inschrijving.

5.2 Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

 • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden
  Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal Digitalum, hiervoor je toestemming vragen.
  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …).
 • Bij het meedelen van eetvoorkeuren als je je inschrijft voor een event en/of opleiding
  Als je wenst kan je bij de inschrijving voor een event en/of opleiding je voedselvoorkeuren doorgegeven, zodat we kunnen zorgen voor aangepaste voeding bij de catering.
  Naar het cateringbedrijf worden enkel aantallen doorgegeven en geen persoonlijke gegevens.

5.3 Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

Digitalum verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Digitalum een belangenafweging gemaakt heeft.

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek
  Je kan contact opnemen met Digitalum via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media).
  De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.
 • Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek
  Digitalum nodigt klanten uit om deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Het werkt hiervoor samen met een onderzoeksbureau.
 • Bij het gebruik van beeldmateriaal voor public relations en/of journalistieke doeleinden
  Wanneer Digitalum een groot bedrijfsevent organiseert, heeft het een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken.
  De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een mail te sturen naar info@digitalum.be.
 • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website
  Digitalum gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website.
  Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies.
  Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

6 Met wie delen we je gegevens?

Digitalum deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • Digitalum daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • Digitalum hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
 • Digitalum hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • Digitalum een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
 • Digitalum geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal Digitalum de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Digitalum doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

7 Beveiliging van je persoonsgegevens

Digitalum erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Digitalum gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.
Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Digitalum dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Digitalum de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8 Bewaring van je persoonsgegevens

Digitalum bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9 Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

10 Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

10.1 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@digitalum.be.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Digitalum meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.
Digitalum heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Digitalum je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Digitalum.
Digitalum zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Digitalum een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Digitalum het verzoek weigeren.
Als je om een of andere reden aanneemt dat Digitalum je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Digitalum waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.
Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Digitalum niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

10.2 Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.